Bảng giá hosting

SPECP01

30.000đ/tháng
 • Disk space: 500 MB
 • Bandwidth: 05 GB
 • Domains: 01
 • Sub Domains: 02
 • Parked Domains: 02
 • FTP Accounts: 02
 • Email Accouts: 05
 • MySQL Accounts: 02
 • Hợp đồng tối thiểu: 12 tháng

SPECP02

50.000đ/tháng
 • Disk space: 800 MB
 • Bandwidth: 10 GB
 • Domains: 02
 • Sub Domains 05
 • Parked Domains: 04
 • FTP Accounts: 03
 • Email Accouts: 10
 • MySQL Accounts: 04
 • Hợp đồng tối thiểu: 06 tháng

SPECP03

80.000đ/tháng
 • Disk space: 1.000 MB
 • Bandwidth: 20 GB
 • Domains: 03
 • Sub Domains: 10
 • Parked Domains: 08
 • FTP Accounts: 06
 • Email Accouts: 20
 • MySQL Accounts: 05
 • Hợp đồng tối thiểu: 03 tháng

SPECP04

110.000đ/tháng
 • Disk space: 1.500 MB
 • Bandwidth: 30  GB
 • Domains: 04
 • Sub Domains: 15
 • Parked Domains: 12
 • FTP Accounts: 09
 • Email Accouts: 30
 • MySQL Accounts: 07
 • Hợp đồng tối thiểu: 03 tháng

Thông tin đăng ký khởi tạo website